LawHelpNY.orgNew York

How to file a Health Information Privacy Complaint with the Office for Civil Rights (Tagalog) PAANO MAGSAMPA NG SUMBONG HINGGIL SA KALIHIMAN NG IMPORMASYONG PANGKALUSUGAN SA TANGGAPAN NG MGA KARAPATANG SIBIL

Authored By: U.S. Department of Health & Human Services
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Mandarin Chinese / 官話
Polish / Język Polski
Vietnamese / Tiếng Việt

Link: www.hhs.gov

Last Review and Update: Dec 04, 2019