LawHelpNY.orgNew York

How to file a Health Information Privacy Complaint with the Office for Civil Rights (Vietnamese) CAÙCH NOÄP ÑÔN KHIEÁU NAÏI VEÀ TÍNH RIEÂNG TÖ CUÛA DÖÕ KIEÄN SÖÙC KHOÛE CHO VAÊN PHOØNG DAÂN QUYEÀN

Authored By: U.S. Department of Health & Human Services
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Mandarin Chinese / 官話
Polish / Język Polski
Tagalog / Pilipino

Link: www.hhs.gov

Last Review and Update: Dec 04, 2019