LawHelpNY.orgNew York

Basic Information About Federal Language Access Rights (Vietnamese) Quyền được hỗ trợ ngôn ngữ : Thông tin cơ bản về Quyền tiếp cận Ngôn ngữ liên bang

Authored By: LASNNY in collaboration with LawHelpNY
Read this in:
English
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Chinese (Traditional) / 中文

Theo luật Mỹ, nếu quý khách đang tìm kiếm các dịch vụ của cơ quan hoặc tổ chức chính phủ được tài trợ bởi chính chính phủ Mỹ, quý khách sẽ được hưởng quyền hỗ trợ ngôn ngữ của mình.

Download

Last Review and Update: Feb 03, 2017