LawHelpNY.orgNew York

Getting Legal Assistance in Your Language (Tagalog) Pagkuha ng Legal na Tulong sa Inyong Wika: Mga Karapatan sa Paggamit ng Wika at Mga Opisina ng Legal na Tulong

Authored By: LASNNY in collaboration with LawHelpNY
Read this in:
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Ang mga opisina ng legal na tulong (tinatawag ding mga legal na serbisyo) ay mga ahensiyang hindi kumikita na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga taong hindi makayanang umupa ng isang abogado. Maraming mga opisina ng legal na tulong sa buong Estados Unidos na tumatanggap ng pera mula sa pamahalaan ng Estados Unidos at kung kaya kailangang magbigay ng mga serbisyo sa paggamit ng wika para sa mga taong hindi hindi mahusay magsalita ng Ingles.

Download

Last Review and Update: Nov 20, 2019