LawHelpNY.orgNew York

Getting Legal Assistance in Your Language: Language Access Rights at Legal Aid Offices (Vietnamese) Dịch vụ pháp lý có hỗ trợ ngôn ngữ cho khách hàng: Quyền được sử dụng ngôn ngữ riêng tại các văn phòng hỗ trợ pháp lý

Authored By: LASNNY in collaboration with LawHelpNY
Read this in:
English
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Chinese (Traditional) / 中文

Các văn phòng hỗ trợ pháp lý (còn gọi là dịch vụ pháp lý) là các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ miễn phí cho những người không có khả năng thuê được luật sư cho mình. Nhiều văn phòng của Hoa Kỳ nhận tiền từ chính phủ Mỹ, vì thế mà họ phải cung cấp các dịch vụ cho những ai không thông thạo tiếng Anh.

Download

Last Review and Update: Nov 20, 2019