LawHelpNY.orgNew York

Basic Information About Federal Language Access Rights (Tagalog) Ang Inyong Karapatan para sa Tulong na nasa Inyong Wika: Pangunahing Impormasyon tungkol sa Pederal na mga Karapatan sa Paggamit ng Wika

Authored By: LASNNY in collaboration with LawHelpNY
Read this in:
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, kung kayo ay naghahanap ng mga serbisyo mula sa isang ahensiya ng pamahalaan o isang organisasyon na pinipondohan ng pamahalaan ng Estados Unidos, dapat kayong bigyan ng tulong na nasa inyong wika.

Download

Last Review and Update: Feb 03, 2017