LawHelpNY.orgNew York

Chuẩn bị tham gia phiên tòa

Authored By: Legal Aid Society of Northeastern New York
Read this in:
English
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Chinese (Traditional) / 中文

Hướng dẫn này dành cho những người đang có tranh chấp pháp lý và đang chờ quyết định của tòa án, hoặc tại một cơ quan xét xử nhưng không có luật sư hỗ trợ.

Download

Last Review and Update: Feb 03, 2017